Privacybeleid

Privacyverklaring

HypoTakeCare, gevestigd aan de Vinkenlaan 29, 3722 AH Bilthoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. Hier kunt u deze verklaring downloaden in PDF formaat: Privacyverklaring HypoTakeCare

Contactgegevens:

HypoTakeCare
Vinkenlaan 29
3722 AH Bilthoven
Telefoon : 0306017303
Website: https://www.hypotakecare.nl

Jord de Wit is de Functionaris Gegevensbescherming van HypoTakeCare. Hij is te bereiken via jord@hypotakecare.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

HypoTakeCare verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Inkomens- en vermogensgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

HypoTakeCare verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Kredietwaardigheidscheck

HypoTakeCare is een tussenpersoon voor geldverstrekkende instellingen. Om een financieringsaanvraag te kunnen effectueren is onder andere een kredietwaardigheidstoets door de geldverstrekkende instelling nodig. Om u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten wij uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door alle noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar. De kredietwaardigheidsbeoordelaar mag de gegevens alleen voor dit doel gebruiken.

 • Burgerservicenummer (BSN)

Uw BSN-nummer hebben wij voor ons dossier nodig; de wet- en regelgeving verplicht ons uw BSN-nummer te verwijderen zodra de overeenkomst tot stand is gekomen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

HypoTakeCare verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, waar u zich ook weer voor kunt uitschrijven.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • HypoTakeCare verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor audit file controles.

Geautomatiseerde besluitvorming:

HypoTakeCare neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HypoTakeCare) tussen zit.

Automatisering:

HypoTakeCare gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: eigen online werkomgeving, afgenomen bij Microsoft. De online werkomgeving wordt gebruikt voor de opslag en de verwerking van uw gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

HypoTakeCare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 40 jaar voor uw gegevens. Op deze manier kunnen wij u als onze bestaande relatie altijd met de (destijds) verkregen informatie aangevuld met recente informatie blijven bedienen. Tevens is er vanuit de AFM een bewaarplicht van uw stukken.

Delen van persoonsgegevens met derden:

HypoTakeCare deelt uw (persoons)gegevens met verschillende samenwerkende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HypoTakeCare blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Alle met ons samenwerkende hypotheekverstrekkers, banken, notarissen, verzekeringsmaatschappijen en makelaars verstrekken wij de strikt noodzakelijke informatie van u die benodigd is om uw dossier conform onze dienstverlening te kunnen verwerken.

Alleen met uw toestemming en op voorhand overeengekomen, zullen wij uw strikt noodzakelijke gegevens delen met deze partijen. Het doel hiervan is dat wij uw dossier op een adequate wijze kunnen verwerken zoals ook met u overeengekomen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

HypoTakeCare gebruikt geen Tracking of Social-Media plug-in cookies of vergelijkbare technieken.
Welke cookies zijn er?

 • Functionele cookies: Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.
 • Analytische cookies: Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website aankomt en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Voor deze cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd, omdat deze geen gevolgen hebben voor uw privacy.
 • Tracking cookies: Dit zijn cookies die uw surfgedrag kunnen volgen. Op die manier kunnen wij en adverteerders aan de hand van uw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming.
 • Social media plug-in cookies: Social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HypoTakeCare. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jord@hypotakecare.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
HypoTakeCare wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

HypoTakeCare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 030-6017303 of via jord@hypotakecare.nl.